התחברות לחשבון אישי

להגשת מועמדות עליך להתחבר לאתר

פעם ראשונה? הרשם עכשיו

תנאי שימוש באתר

 

כללי

 1. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים במסמך זה, כולל מדיניות הפרטיות, ולאמור בכל דין וחוק, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש, המשרות והמודעות ושאר הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר או בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.
 2. תנאי השימוש מטרתם להסדיר את היחסים בין מפעיל אתר "דרושים בחינוך" (להלן: "המפעיל") לבין כל אדם או ארגון המשתמש בשרותי האתר ו/או בשירותים הסלולריים, ו/או בכל שירות אחר שמעניק המפעיל כפי שיובהר להלן (להלן: "המשתמש"). על המשתמש לשים לב כי בשימוש באתר ובכל שירות שמעניק המפעיל, הוא מסכים לקבל על עצמו את התנאים המפורטים להלן.
 3. קנין רוחני

 4. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, לגבי הרעיון העומד ביסוד השירותים המסופקים על ידי המפעיל, התוכן, העיצוב, העריכה והסימנים המסחריים, בשירותים (לרבות שירותי האתר, שירותים סלולריים ושירותים נוספים) וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר ובשירותים הסלולריים, שמורות באופן בלעדי למפעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר למען הסר ספק כי העלאת תכנים לאתר ע"י מעסיקים ו/או מחפשי עבודה, לרבות שימוש במוצרי האתר ותשלום המחירים המוצעים למפרסמים מודעות, קמפיינים וכיו"ב באתר אינם מקנים להם זכויות כלשהן על כל חומר ו/או תמונות ו/או טקסטים ו/או סרטונים ו/או כל חומר פרסומי אחר באתר.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווגים, הקטגוריות, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעיל, וכן המסרונים שנשלחים במסגרת השירותים הסלולריים - כולל הסיווגים, הסידורים, הקטגוריות, וההצגה של המידע המופיעים בהם, וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר, בדיוורים ובמסרונים כאמור (להלן: "התוכן") הנם רכושו הבלעדי של המפעיל. אין להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, בין אם באתר אינטרנט ו/או בדוא"ל ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי אחר ו/או בכל דרך אחרת, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מהמפעיל.
 6. אין לעשות באתר, בתוכנו ובפלטפורמות שבו שימוש אלא למטרות לשמן נועדו ולצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי משתמש רשאי להשתמש בתוכן, בפונקציות ובפלטפורמות אך ורק לצורך חיפוש עבודה או גיוס עובדים ורשאי לשלוח קורות חיים באמצעות אלה בלבד. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בתוכן, בפונקציות ובפלטפורמות אלה לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים ו/או הפצה של תכניו בדרך שאינה מאושרת על ידי המפעיל.
 7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין להציג את תוכן האתר בתוך IFRAM (מסגרת) ללא אישור המפעיל מראש ובכתב. אין להפיץ ו/או להעתיק ו/או לפרסם, בין בגבולות ישראל ו/או מחוצה להן, את התוכן, המוצג בפורמט וידאו ו/או טקסט ו/או המוצג בכל מדיה אלקטרונית אחרת, ללא אישור המפעיל מראש ובכתב. המשתמש באתר מתחייב להימנע מהעברת פרטים לצדדים שלישיים, שהתקבלו תוך כדי השימוש בו באופן רגיל או באופן שאינו רגיל, למעט בדרכים המאושרות באתר.
 8. המידע באתר והשימוש בו

 9. התוכן המוצג באתר מועלה ע"י המפעיל ו/או על ידי המשתמשים באתר. המפעיל עושה כל שביכולתו לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק. עם זאת, אין למפעיל שליטה על מקורות המידע והתוכן (לרבות אך מבלי לגרוע למידע המסחרי), ולפיכך המפעיל אינו נושא באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים באתר ו/או בשירותים הסלולריים, ו/או ערב לטיבם, ו/או לנכונותם, ו/או לתקפותם, ו/או לשלמותם, ו/או לדיוקם ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא, וההסתמכות עליהם הינה באחריות המשתמש בלבד ולאחר שבדק את המידע לעומקו.
 10. מאמרי האתר נכתבו על ידי כותבי תוכן על מנת להעניק למשתמשי האתר מידע נוסף והוא מהווה מקור ידע בלבד. הסתמכות על מאמר או דעות הכתובות בו או תכניו או כל שימוש בהם אינו מהווה כל המלצה או דוגמא או הנעה לפעולה כלשהיא ופעולה זו היא באחריות המשתמש בלבד ולאחר שבדק את המידע בערוצים השונים והחליט כי השימוש בתכנים ומידע זה אלו מקובל ומוסכם עליו. דרושים בחינוך אינו אחראי לכל נזק רכושי / פיסי / רגשי או אחר הנובע משימוש בהמלצות או תכני המאמרים.
 11. פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעיל לגבי נכונות ו/או כדאיות השירותים, ולעניין השימוש בהם.
 12. המפעיל אינו אחראי לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים הנוגעים אליו. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או במסגרת השירותים הסלולריים, ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים ו/או קיבל הצעה שאינה תואמת למידע באתר או להבנתו שלו. למשתמש לא תהיה כל טענה בנוגע למידע שפורסם באתר, אך לא נשלח לו בדואר אלקטרוני ו/או בדיוור ו/או באמצעות מסרון.
 13. אין המפעיל מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל או למקור פעיל אחר. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר המפעיל אינה מלמדת כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעיל לא ישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל אינו אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים ו/או מקישורים חיצוניים שהועלו ע"י המשתמשים - אליהם הגיע המשתמש באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר /או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים.
 14. המפעיל אינו מתחייב שהשירותים באתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או שהאתר יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעיל, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה, מחיקת מידע או פגיעה בקווי התקשורת אצל המפעיל או מי מספקיו או פגיעה אחרת מכל סיבה אחרת. המפעיל לא יישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, למידע שהועלה ו/או להסתמכותם ו/או לרכושם עקב כך.
 15. המידע והשירותים הזמינים במסגרת השימוש באתר ו/או שירותים סלולריים ו/או אחרים הקשורים אליו, עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ו/או טעויות אחרות. המפעיל אינו מתחייב כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא טעויות או תקלות, או כי הנ"ל תתוקנה, או כי השירות או האתר או השרת המספקים את השירות יהיו נקיים מוירוסים, רוגלות, פרסומות או מרכיבים מזיקים אחרים. המפעיל אינו מתחייב כי השימוש או תוצאות השימוש באתר או בשירותים או בחומרים המסופקים באמצעות השירותים או האתר יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך. המשתמש מסכים באופן מפורש, כי המפעיל לא יהיה אחראי בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.
 16. המפעיל אינו אחראי על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר ו/או כל שירות אחר שניתן על ידי המפעיל. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעיל ו/או מי מטעמו.
 17. המפעיל משקיע משאבים ומאמצים רבים על מנת לרכז באתר משרות רבות בתחום אותו הוא מרכז. המפעיל אינו מתחייב לרכז את באתר את כל המשרות הקיימות בשוק החופשי והוא תלוי בפרסום המשתמש באתר. המפעיל אינו מתחייב לפרסם כל משרה אשר יבקש המשתמש לפרסם באתר והפרסום נתון לשיקולי המפעיל וצרכיו בלבד. המפעיל יכול לאשר, לא לאשר, לערוך, לתקן, לשנות, להקפיא, למחוק, לשתף באמצעים שונים וברשתות חברתיות, להעביר לצד ג' ולבצע כל פעולה שימצא לנכון בתוכן המפורסם באתר. המפעיל רשאי שלא לאשר בין היתר גם מודעות ללא פרטי התקשרות ו/או פרטים שגויים ו/או פרטים לא נכונים ו/או פרסומים לא רלוונטים ו/או שיווק רשתי ו/או אחרות והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל.
 18. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים אשר הוא מספק לרבות באתר ושירותים סלולריים, או חלק מהם, ו/או להוריד לחלוטין את האתר תוך או ללא הודעה למשתמש. המפעיל אינו אחראי למידע שהועבר באמצעות השימוש באתר לצד שלישי ו/או למנועי חיפוש ולשימוש עתידי בהם  ו/או הפצתם ע"י חיפוש ברשת / מנועי חיפוש או צדדים שלישיים המשתמשים באתר.
 19. המפעיל שומר על זכותו לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים הניתנים באתר ו/או בשירותים הסלולריים לפי שיקול דעתה, וללא צורך במתן הודעה מראש, ובכלל זה לשנות את שיוכן הקטגורי של המשרות המפורסמות מעת לעת. כמו כן, המפעיל אינו אחראי על תוכן המשרות שתשלחנה למשתמש, בין בדוא"ל, ובין במסרונים, אשר תישלחנה בהתאם להגדרות שהזין המשתמש או הוזנו במהלך השימוש באתר.
 20. כל המשרות באתר מיועדות לגברים ולנשים בכל גיל, וללא כל קשר למעמדם האישי, נטייתם המינית, היותן בהריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ גופית, היותם הורים, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו. בהתאם, מעסיקים המפרסמים מודעות דרושים באתר מתחייבים לפרסם משרות בנוסח שוויוני ולא מפלה, כמתחייב בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988. המשתמש מודע לכך כי לשם נוחות המשתמש באתר ו/או המפרסם באתר – חלק מן המשרות באתר יהיו רשומות בלשון זכר או נקבה או בדרך אחרת, אך מדובר בכתיבה לשם נוחות המשתמשים ו/או המפרסמים ו/או הקוראים בלבד ואין בכך בכדי להעיד על פניה לקהל יעד זה או אחר ו/או בכדי למנוע את פניית אחד המשתמשים למשרה ו/או הפרסום הרלוונטי. כמו כן, לנוחות המשתמשים מוצגות המשרות ו/או הפרסומים באתר, בין היתר, על-פי פילוח קטגורי. פילוח זה נעשה לצורכי נוחות החיפוש בלבד ואין בו, בשום צורה ואופן שהוא, כדי למנוע את פנייתו של מי מבין המשתמשים באתר לכל משרה המפורסמת בו ללא יוצא מן הכלל, שכן כאמור, כל המשרות באתר מכוונות לכל.
 21. כל עסקה שתעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר ו/או בעקבות שימוש בשירותים הסלולריים ו/או בדרך אחרת הרלוונטית לאתר, תסוכם ישירות בין הצדדים המעוניינים בעסקה, ואינה כוללת את המפעיל או מי מטעמו כצד בעסקה או כאחראי בגינה, וזאת גם אם מידע בין הצדדים יועבר דרך המפעיל עצמו.מובהר כי השירותים בתא ו/או הפרסום בו אינם מהווים עצה, המלצה, ייעוץ, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה בתחום הרלוונטי.
 22. שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים באתר יהיה בהתאם לאמור בכל דין. המפעיל שומר על זכותו לאסוף ולשמור מידע הנוגע לשימוש באתר, פניות דרך האתר, דפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו ו/או לצרכים אחרים לפי ראות המפעיל וזאת בכפוף לכל דין.
 23. השימוש בשירותים המוצעים באתר זה, חלקם או כולם, יהיו ללא עלות, וחלקם או כולם, יהיה כרוך בתשלום מסוגים שונים ובתעריפים שונים, שיקבעו על פי שיקול דעתו של המפעיל, ויפורסמו באתר מעת לעת. מבלי לגרוע מכלליות האמור.
 24. משתמש אשר מעלה תוכן ו/או מודעה לאתר האינטרנט מצהיר בכך כי התוכן המועלה הינו תוכן מקורי ללא זכויות יוצרים וזאת לרבות הטקסט, התמונות וכל מידע אחר שהעלה ו/או ביקש להעלות לאתר. מנהלי האתר לא ישאו באחריות להעלאת תוכן הנושא זכויות יוצרים והאחריות בנושא הינה על המשתמש באתר והמעלה תכנים. מנהלי האתר יהיו רשאים למסור את פרטי המשתמש אשר העלה מודעה המפרה ו/או הנטענת שמפרה זכויות יוצרים, וזאת עפ"י שיקול דעתם הבלעדי, לצד הטוען כי התוכן המועלה מפר את זכויות היוצרים שלו.
 25. ביטול, הפסקה או הקפאה

 26. משתמש רשאי לפנות למפעיל בכל עת על מנת למחוק ו/או לשנות פרסום באתר. המפעיל יטפל בבקשה עפ"י שיקול דעתו בלבד והוא יכול שלקבל או לא לקבל את בקשת המשתמש.
 27. חלק מהמוצרים הנרכשים או מוצעים באתר, בין בתשלום ובין שלא, לרבות משרות, באנרים, לוגואים, הקפצות, מיון, קידום וכדומה - עשויים להיות תחומים בזמן מימוש ו/או לתקופה קבועה מראש, על פי תנאי רכישת המוצר הרלוונטי שנקבעו על ידי המפעיל. מובהר, כי תקופת הפרסום ו/או המימוש, לפי הענין אינה ניתנת להקפאה ו/או להארכה.
 28. משתמש אשר שילם בעבור השירותים באתר, לא יהיה זכאי לזכות לדרוש החזר כספי בגין התקופה בה נעשה שימוש בשירותים המוצעים באתר בתשלום ואשר קדמה למועד הביטול.
 29. משתמש אשר יסיר או ימחק את המוצר שרכש במהלך תקופת הפרסום באתר, או במהלך תקופת המימוש או התקופה הקבועה מראש, לפי הענין, לא יהא זכאי לכל החזר כספי ו/או זיכוי ו/או כל תמורה ו/או השבה ו/או כל זכות אחרת.
 30. מובהר כי משתמש אשר בחר לרכוש מוצר ו/או פרסום באתר לא יהיה זכאי להפסקתו ו/או החזר כספי בשום שלב באמצע העסקה וכי המחיר והעסקה נקבלו גם עפ"י משך הפרסום ומשך הטיפול בכל פנייה או פרסום.
 31. במקרים חריגים, המפעיל רשאי לאשר או שלא לאשר הקפאה ו/או הפסקה ו/או זיכוי של העסקה וזאת בתוך 3 ימי עסקים מקבלת הפנייה ולפי שיקול דעתו הבלעדיוזאת אך ורק במקרים בהם בקשת הביטול הגיעה למפעיל טרם עשיית שימוש בשירות הרלוונטי.
 32. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות או להפסיק את השירות, או חלק ממנו, תוך או ללא הודעה למשתמש ולא יהא אחראי כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן מידע ו/או אובדן כלשהו שייגרם עקב הפסקת השירות כאמור.
 33. המפעיל רשאי להפסיק את השימוש שעושה מעסיק באתר החברה ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בו, בין בתשלום ובין שלא בתשלום, אם וככל שהמעסיק האמור לא עמד בתנאי האתר הרשומים במסמך זה ו/או לפי שיקול דעת המפעיל ו/או בשל אי עמידה בתשלום של שירותים אשר נרכשו על ידו ו/או קיים לו חוב כספי כלפי החברה אשר טרם הוסדר במלואו. שיקול הדעת המוחלט בעניין זה יהיה מסור למפעיל ולו בלבד.
 34. המפעיל רשאי להפסיק את השימוש שעושה המשתמש באתר ו/או בשירותים אם לא יעמוד במי מתנאי הסכם זה. כמו כן, יהיה על המשתמש לשפות את המפעיל, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או בגין שימוש בלתי סביר אחר באתר.
 35. שימוש המשתמש באתר והמידע שמסר בו

 36. המשתמש מצהיר בזאת כי הפרטים אותם הוא מוסר בתהליך אל מול האתר הוא מודע ומסכים כי המידע אותו מסר באתר יכול ויהיה חשוף לצדדים שלישיים ו/או למנועי חיפוש שונים. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שמספר הטלפון הסלולרי ו/או המייל ו/או פרטים אישיים אחרים אותם הזין באתר בעת הרישום לשירות יהיה גלוי ברשת האינטרנט ולמחפשים בה.
 37.  מובהר כי המפעיל לא ישא בכל אחריות שהיא בקשר עם נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, אם וככל שייגרם מתוקף השימוש באתר.
 38. מעסיק ו/או מחפש עבודה ו/או משתמש אחר – אשר נרשם לשירותי האתר ו/או העלה משרה ו/או מודעת דרושים ו/או מסר את המידע למפעיל האתר בדרך אחרת, מאשר קבלת הטבות ופרסומות ו/או מגזינים בדוא"ל ו/או באמצעות הודעת טקסט לטלפון הסלולרי ו/או בדרך אחרת, אישורו זה יהיה תקף לקבלת הטבות ופרסומות ו/או מגזינים לפי העניין, לכל כתובות הדוא"ל ו/או מספר הטלפון הסלולרי אשר יוזנו במסגרת שימושו בשירותי האתר.
 39. בכל מודעת דרושים תפורסם משרה אחת בלבד לתפקיד אחד בלבד.
 40. חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר ובשירותיו, לרבות בתוכן, בפונקציות ובפלטפורמות שבו, לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של המעסיק ו/או צדדים שלישיים, למעט פרסום המשרה עצמה ולצורך איושה בפועל.
 41. מודעות הדרושים שיפרסם מעסיק באתר תשמשנה למציאת מועמדים מתאימים לתפקיד שפורסם בלבד ולא תכלולנה משרות פיקטיביות ו/או משרות שאינן רלוונטיות ו/או פתוחות לקבלת עובדים ו/או לשם הגדלת מאגרים שונים ו/או מאגרי פרסום אחרים. חל איסור על פרסום מודעות דרושים מתוך מטרה ליצור מאגר קורות חיים של מועמדים ו/או לסחור בקורות חיים של מועמדים ו/או כל פעילות אחרת שאיננה מציאת מועמדים מתאימים לתפקיד שפורסם.
 42. מודעות דרושים יפורסמו אך ורק בשם המעסיק ו/או בא כוחו.
 43. הוראות נוספות

 44. המחירים באתר, ככל שהם מתייחסים למעסיקים אינם כוללים מע"מ, אלא אם נכתב אחרת באתר.
 45. בעת שימוש באתר ו/או העלאת מודעה ו/או העלאת תכנים אחרים אחרים באתר, המשתמשים מאשרים את תנאי השימוש בו.
 46. המשתמש באתר ובשירותיו, לרבות בשירותי הסלולר, מצהיר ומבין כי השירות הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 47. המפעיל רשאי לערוך מבצעים ולהעניק הטבות והנחות על פי שיקול דעתו הבלעדי. אין כפל מבצעים והנחות.
 48. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות תנאי הסכם זה מעת לעת. שימוש בשירותים בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.
 49. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

שלח לחבר

מלאו את הפרטים הבאים: